LÖG

LANDSSAMTAKA ÍSLENSKRA STÚDENTA

 

I. Heiti og hlutverk

1. gr. Heiti

Samtökin heita Landssamtök íslenskra stúdenta, skammstafað LÍS. Heiti samtakanna á ensku er National Union of Icelandic Students, en á erlendum vettvangi skal þó einnig notast við íslensku skammstöfunina LÍS. Heimili samtakanna og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Hlutverk

Hlutverk samtakanna er að:

i. Skapa samstarfsvettvang fyrir íslensk stúdentafélög.

ii. Standa vörð um hagsmuni háskólanema hérlendis sem og íslenskra háskólanema erlendis.

iii. Vinna að samræmingu gæðastarfs í íslenskum háskólum.

iv. Stuðla að jöfnu aðgengi að háskólanámi.

v. Taka þátt í alþjóðlegu samstarfi háskólanema og vinna að hagsmunum þeirra á alþjóðavísu.

Samtökin geta í sameiginlegu umboði allra aðildarfélaga farið með samningsumboð og komið fram fyrir þeirra hönd gagnvart stjórnvöldum, fjölmiðlum og öðrum aðilum.

3. gr. Stefna samtakanna

Landssamtök íslenskra stúdenta, hér eftir LÍS, starfa samkvæmt stefnu sem endurskoðuð og mótuð er árlega á landsþingi samtakanna, sbr. 32. gr.

4. gr. Orðskýringar

1. Þingfulltrúi: Fulltrúi aðildarfélags á landsþingi. Þingfulltrúi getur ekki verið fulltrúi í framkvæmdastjórn. 

2. Fulltrúi í framkvæmdastjórn: Fulltrúi aðildarfélags í framkvæmdastjórn. Hefur ekki atkvæðisrétt á landsþingi.

3. Virk atkvæði á landsþingi: Atkvæði er viðstaddir þingfulltrúar hafa og þau atkvæði sem fjarstaddir þingfulltrúar hafa veitt viðstöddum þingfulltrúum umboð fyrir.

II. Aðild og aðildarfélög

5. gr. Aðildarhæfi

Félög háskólanema sem vinna að hagsmunum stúdenta á Íslandi, auknum gæðum háskólamenntunar á Íslandi eða hagsmunum íslenskra stúdenta á erlendri grundu geta átt aðild að samtökunum.

6. gr. Innganga

Umsóknir um aðild að LÍS eru teknar fyrir á landsþingi en eru aðeins teknar gildar hafi þær borist skriflega til framkvæmdastjórnar minnst 30 dögum fyrir landsþing. Umsókn um aðild skal undirrituð af stjórn umsóknarfélagsins og henni skal fylgja afrit af lögum þess. Til að aðildarfélag fái inngöngu verður meirihluti virkra atkvæða á landsþingi að falla með umsókninni.  

Árgjald nýs aðildarfélags skal samþykkt á sama tíma og árgjöld annarra aðildarfélaga eru endurskoðuð sbr. 46. gr.

Nýtt aðildarfélag skal tilnefna tvo fulltrúa sína í framkvæmdastjórn á því landsþingi sem umsókn þess er samþykkt sbr. 10. gr. Annar fulltrúinn tekur þá sæti í framkvæmdastjórn í tvö ár og hinn tekur sæti í eitt ár.

7. gr. Áheyrnaraðild

Stúdentafélag getur sótt um áheyrnaraðild að LÍS til eins árs, en um slíkar umsóknir gildir 6. gr., eftir því sem við á. Félag með áheyrnaraðild hefur rétt á að sitja og taka til máls á landsþingi, vinnuþingi og stjórnarfundum samtakanna. Áheyrnarfélag ber sjálft kostnað við alla þátttöku í starfi LÍS og hefur ekki kosningarétt innan samtakanna.

Ári eftir að áheyrnaraðild félags hefur verið samþykkt eða framlengd skal hún tekin fyrir á landsþingi. Þá getur áheyrnarfélagið bundið enda á áheyrnaraðild sína og þar með sagt sig úr LÍS. Að öðrum kosti getur landsþing framlengt áheyrnaraðild áheyrnarfélagsins sé þess óskað, bundið enda á áheyrnaraðildina eða samþykkt félagið sem fullgilt aðildarfélag samtakanna hafi það formlega sótt um slíka aðild sbr. 6. gr.

8. gr. Úrsögn aðildarfélags

Úrsögn aðildarfélags úr LÍS skal aðeins tekin gild berist hún skriflega til framkvæmdastjórnar LÍS, undirrituð af stjórn aðildarfélagsins. Greidd árgjöld teljast þá óafturkræf.

Úrsögnin skal tekin til umræðu á landsþingi og fulltrúar aðildarfélagsins sem hyggst segja sig úr LÍS skulu gera grein fyrir úrsögninni séu þeir á staðnum. Úrsögnin tekur gildi um leið og landsþingi er slitið.  

9. gr. Brottvikning óvirks aðildarfélags

Eigi aðildarfélag ekki fulltrúa á landsþingi tvö ár í röð skal framkvæmdastjórn leggja fram á landsþingi vantrauststillögu vegna viðkomandi aðildarfélags. Landsþingi er þá heimilt að taka aðild viðkomandi aðildarfélags til umfjöllunar og víkja því úr samtökunum með samþykki meirihluta virkra atkvæða.

Aðildarfélag sem vikið er úr samtökunum missir þegar í stað öll réttindi sín í samtökunum og fulltrúar þess missa þar með umboð til trúnaðarstarfa fyrir hönd félagsins innan LÍS. Brottvikning óvirks aðildarfélags hefur þó ekki áhrif á þá fulltrúa sem kjörnir eða skipaðir eru í stöðu innan LÍS sem einstaklingar og gegna henni ekki í umboði tiltekins aðildarfélags innan LÍS.

10. gr. Aðild LÍS að félögum og samtökum

Framkvæmdastjórn LÍS er heimilt að sækja um aðild að öðrum félögum og samtökum samþykki landsþing það með meirihluta virkra atkvæða. Tillaga að umsókn um slíka aðild skal borin upp á landsþingi.

Tillögurétt vegna umsóknar hefur framkvæmdastjórn og aðildarfélög. Tillagan skal berast til framkvæmdarstjórnar að minnsta kosti 14 dögum fyrir boðað landsþing. 

III. Framkvæmdastjórn, embætti og nefndir LÍS

11. gr. Skipun framkvæmdastjórnar

Framkvæmdastjórn LÍS skal skipuð tveimur fulltrúum frá hverju aðildarfélagi sem tilnefndir eru á landsþingi ásamt formanni LÍS sem kjörinn er sérstaklega. Hvert aðildarfélag tilnefnir á landsþingi ár hvert einn fulltrúa sem situr í framkvæmdastjórn í tvö ár.

Þá skulu aðildarfélög á sama tíma tilnefna varamenn sem gegna varamennsku fulltrúa í eitt ár.

Þó hefur aðildarfélag ráðrúm milli landsþings og skiptafundar, sbr. 13. gr., til að tilnefna fulltrúa og varamann sé það ekki mögulegt á þeim tíma er landsþing er haldið. Fulltrúinn skal þá tilnefndur skriflega og skal tilnefningin berast framkvæmdastjórn LÍS og öllum aðildarfélögum.

12. gr. Fundir framkvæmdastjórnar
Framkvæmdastjórn skal funda einu sinni í mánuði og skulu fundirnir opnir stúdentum nema annað sé sérstaklega tekið fram. Fundir skulu boðaðir með tryggum hætti, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnar í upphafi hvers starfsárs, að minnsta kosti viku fyrir settan fundardag. Fundargögn skulu berast fulltrúum í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir boðaðan fund.

13. gr. Lögmæti fundar og lögmæti atkvæðagreiðslu.

Framkvæmdastjórnarfundur telst lögmætur sé löglega til hans boðað.

Atkvæðagreiðsla á framkvæmdastjórnarfundi telst lögleg ef 2/3 hluta fulltrúa í framkvæmdastjórn er viðstaddur.

14. gr. Hlutverk og skyldur framkvæmdastjórnar

Framkvæmdastjórn LÍS fer með æðsta vald í málefnum samtakanna á milli landsþinga, stjórnar daglegri starfsemi samtakanna í samræmi við lög þessi, stefnu og samþykktir stjórnarfunda og tekur að sér önnur tilfallandi verkefni er lúta að hagsmunum stúdenta.

Við afgreiðslu mála fer hver fulltrúi í framkvæmdastjórn með eitt atkvæði og ræður einfaldur meirihluti atkvæða. Ef atkvæði falla að jöfnu ræður atkvæði formanns.

15. gr. Skiptafundur

Fulltrúar aðildarfélaga sem tilnefndir eru á landsþingi taka formlega sæti í framkvæmdastjórn á skiptafundi. Á sama fundi tekur nýkjörinn formaður við skyldum embættisins. Tímasetning skiptafundar skal ákveðin á landsþingi og skal hann haldinn eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að landsþingi er slitið. Fráfarandi fulltrúar skulu leggja sig fram við að miðla öllum þeim upplýsingum sem kunna að varða starfið til nýrrar framkvæmdastjórnar.

16. gr. Skyldur og réttindi fulltrúa í framkvæmdastjórn

Fulltrúar aðildarfélaganna í framkvæmdastjórn bera ábyrgð á miðlun upplýsinga til sinna aðildarfélaga. Við atkvæðagreiðslu á fundum framkvæmdastjórnar hefur hver fulltrúi í stjórn eitt atkvæði. Framkvæmdastjórn hefur áheyrnar- og tillögurétt á landsþingi.

17. gr. Hlutverk og skyldur varamanna
Varamaður hefur rétt til setu, málfrelsi og tillögurétt á öllum fundum samtakanna. Í fjarveru fulltrúa í framkvæmdastjórn hefur varamaður hans sömu réttindi og ber sömu skyldur og fulltrúinn.

Varamaður er kjörgengur í embætti innan framkvæmdastjórnar LÍS hafi enginn fulltrúa boðið sig fram innan tilskilins frests.

Varamaður skal vera viðbúinn því að taka við skyldum fulltrúa síns í fjarveru hans.

18. gr. Hlutverkaskipting innan LÍS

Innan framkvæmdastjórnarinnar skal kosið til þeirra embætta sem tilgreind eru í lögum sbr. 22. gr. á fyrsta framkvæmdastjórnarfundi eftir skiptafund. Framkvæmdastjórn getur einnig ákveðið að kjósa til fleiri hlutverka innan stjórnar en ella teljast aðrir fulltrúar í framkvæmdastjórn meðstjórnendur.

Á fundinum skal einnig kosið til þeirra embætta sem tilgreind eru í lögum sbr. 23.gr. Kjörgengir í þau embætti eru framkvæmdastjórnarmeðlimir og nefndarmeðlimir.

Öll framboð skulu berast formanni en berist ekki framboð í eitthvert embættanna fyrir fundinn skal óskað eftir framboðum í upphafi hans.

19. gr. Formaður LÍS

Formaður LÍS er jafnframt formaður framkvæmdastjórnar LÍS og skal kjörinn á landsþingi LÍS, sbr. 36. gr. Hlutverk formanns er að:

▪ Boða framkvæmdastjórnarfundi, leggja fram dagskrá og stýra fundum.

▪ Koma fram fyrir hönd félagsins og vera málsvari þess á opinberum vettvangi.

▪ Vera ábyrgur fyrir miðlun upplýsinga til fulltrúa framkvæmdastjórnar og varamanna um alla starfsemi LÍS.

▪ Gæta jafnt að hagsmunum allra aðildarfélaga og gæta hlutleysis í hvívetna.

Framkvæmdastjórn ákvarðar starfs- og launakjör formanns.

20. gr. Alþjóðaforseti

Alþjóðaforseti hefur umsjón með alþjóðastarfi LÍS, samskiptum við stúdentasamtök annarra landa og regnhlífasamtök stúdenta í Evrópu og víðar. Alþjóðaforseti er yfir alþjóðanefnd. Alþjóðaforseti er ábyrgður fyrir og sér um þátttöku íslenskra stúdenta á alþjóðlegum fundum og ráðstefnum.  Alþjóðaforseti skal kjörinn á landsþingi og gilda um það sömu reglur og um kjör formanns sbr. 36. gr. Þá gilda jafnframt sömu reglur um kjörgengi alþjóðaforseta og formanns, sbr. 35. gr.

Alþjóðaforseti tekur sæti í framkvæmdastjórn á skiptafundi og hefur þar áheyrnar- og tillögurétt, nýtur málfrelsis en hefur ekki atkvæðisrétt.

21. gr. Gæðastjóri

Gæðastjóri LÍS ber ábyrgð á því að þekking innan samtakanna á gæðamálum sé fullnægjandi. Þá er hlutverk gæðastjóra að efla þekkingu og áhuga hins almenna háskólanema á gæðamálum. Gæðastjóri er tengiliður Gæðaráðs íslenskra háskóla við framkvæmdastjóra LÍS. Gæðastjóri skal kjörinn á landsþingi og gilda um það sömu reglur og um kjör formanns sbr. 36. gr. Þá gilda jafnframt sömu reglur um kjörgengi gæðastjóra og formanns sbr. 35. gr.

Gæðastjóri tekur sæti í framkvæmdastjórn á skiptafundi og hefur þar áheyrnar- og tillögurétt, nýtur málfrelsis en hefur ekki atkvæðisrétt.

22. gr. Embætti innan framkvæmdastjórnar

i. Varaformaður

Varaformaður skal sinna formennsku í fjarveru formanns. Varaformaður skal aðstoða formann við gerð fundardagskrár.Varaformaður hefur yfirumsjón með lagabreytingum samtakanna og fer fyrir lagabreytingarnefnd.

ii. Fjármálastjóri

Fjármálastjóri LÍS skal hafa yfirumsjón með fjármálum samtakanna. Fjármálastjóri ber ábyrgð á því að greiða þau gjöld er samtökunum ber að greiða og innheimta kröfur. Fjármálastjóri skal sjá um gerð fjárhagsáætlunar og hafa prókúru fyrir reikningum LÍS. Fjármálastjóri skal sjá til þess að ársreikningur sé gerður, kynna hann á landsþingi og bera hann upp til samþykktar. Fjármálastjóri er formaður fjármálanefndar.

iii. Ritari

Ritari LÍS skal skrá fundargerðir fyrir hvern framkvæmdastjórnarfund, á vinnudögum og vinnuþingum stjórnar. Ritari skal halda utan um mætingu stjórnarmanna á fundi og ber ábyrgð á varðveislu og vistun fundargagna samtakanna. Þá hefur ritari jafnframt umsjón með sameiginlegum gögnum samtakanna – að á þeim sé gott skipulag og hægt að finna öll þau gögn er samtökin varða.

23. gr. Önnur embætti

i. Fjáröflunarstjóri

Fjáröflunarstjóri ber ábyrgð á fjármögnun samtakanna, er ábyrgur fyrir fjáröflun og hefur umsjón með því að gera styrktar- og viðskiptasamninga fyrir LÍS í samráði við fjármálastjóra. Fjáröflunarstjóri situr í fjármálanefnd.

ii. Markaðsstjóri

Markaðsstjóri sér um að koma samtökunum á framfæri og hefur yfirumsjón með starfi markaðsnefndar. Markaðsstjóri skal leggja áætlun í markaðsmálum fyrir framkvæmdastjórn í upphafi starfsárs.

iii. Kynningarfulltrúi

Kynningarfulltrúi LÍS situr í markaðsnefnd og hefur umsjón með samfélagsmiðlum LÍS. Kynningarfulltrúi skal vekja athygli á LÍS í samfélaginu, þá sérstaklega meðal framhalds- og háskólanema.  

iv. Jafnréttisfulltrúi

Jafnréttisfulltrúi LÍS skal gæta þess að jafnrétti ríki innan samtakanna. Hann skal leitast við að tryggja öllum stúdentum jafnan rétt, jafna stöðu og leggja ríka áherslu á að allir samfélagsþegnar búi við jafnrétti til náms. Jafnréttisfulltrúi fer fyrir jafnréttisnefnd.

v. Viðburðastjóri

Viðburðastjóri sér um alla viðburði sem haldnir eru á vegum LÍS og hefur yfirumsjón með starfi viðburðanefndar.

24. gr. Starfs- og launakjör embætta

Framkvæmdastjórn ákvarðar starfs- og launakjör embætta.

25. gr. Framkvæmdastjóri

Framkvæmdastjórn LÍS er heimilt að ráða framkvæmdastjóra til að sinna verkefnum samtakanna. Sé framkvæmdastjóri ráðinn hefur hann rétt til setu, málfrelsi og tillögurétt á öllum fundum samtakanna. Undirskrift framkvæmdastjóra bindur samtökin í daglegum rekstri. Starfs- og launakjör framkvæmdastjóra eru ákveðin af framkvæmdastjórn.

26. gr. Afsögn fulltrúa eða varamanns í framkvæmdastjórn

Þurfi fulltrúi í framkvæmdastjórn að segja af sér skal sá hinn sami gera það með skriflegri tilkynningu til framkvæmdastjórnar og aðildarfélags síns. Afsögnin tekur gildi um leið og varamaður fulltrúans getur tekið við skyldum hans. Formaður ber ábyrgð á því að upplýsa nýjan fulltrúa um skyldur sínar og hlutverk gagnvart LÍS.

Þurfi varamaður að segja af sér skal sá hinn sami gera það með skriflegri tilkynningu til framkvæmdastjórnar og aðildarfélags síns.

Framkvæmdastjórn LÍS skal þá óska eftir því við aðildarfélag að það tilnefni nýjan fulltrúa eða varamann eins fljótt og auðið er.

Hafi fráfarandi fulltrúi eða fráfarandi varamaður gegnt embætti innan framkvæmdastjórnar skal kosið um það að nýju innan stjórnarinnar.

27. gr. Brottvikning fulltrúa úr framkvæmdastjórn

Mæti fulltrúi ekki á framkvæmdastjórnarfund, í persónu eða fjarfundabúnaði, tvisvar í röð án þess að boða forföll á fullnægjandi hátt skal sá hinn sami fá aðvörun. Fulltrúanum skal gefið færi á að bregðast við aðvöruninni og er það mat framkvæmdastjórnar hverju sinni hvort viðbrögðin teljist fullnægjandi. Teljist viðbrögð fulltrúa ófullnægjandi getur framkvæmdastjórn tekið ákvörðun um að víkja fulltrúanum úr framkvæmdastjórn með ⅔ hluta atkvæða. Varamaður hans tekur hans sæti á meðan skipað er í stöðuna að nýju.

28. gr. Vantraust gagnvart formanni

Fulltrúar í framkvæmdastjórn geta lagt fram vantrauststillögu gagnvart formanni LÍS. Skal tillagan borin upp á fundi framkvæmdastjórnar, sem boðaður skal af varaformanni innan tíu daga frá því að fulltrúar óska eftir að leggja fram vantrauststillögu. Vantrauststillaga telst samþykkt náist helmingur atkvæða framkvæmdastjórnar og hefur hver fulltrúi eitt atkvæði.

Ef vantraust á formann samtakanna er samþykkt skal staða hans auglýst og boðað til aukalandsþings, sbr. 41. gr. sem haldið skal eigi síðar en 30 dögum eftir samþykkt vantrausts. Þar skal kjör á eftirmanni hans fara fram. Séu minna en 30 dagar í boðað landsþing skal nýr formaður kosinn þar með hefðbundnum hætti. Varaformaður skal gegna embætti formanns fram að aukalandsþingi eða eftir atvikum landsþingi.

29. gr. Vantraust gagnvart fulltrúa í framkvæmdastjórn

Gerist fulltrúi í framkvæmdastjórn brotlegur við lög eða reglur samtakanna og eftir atvikum landslög, getur framkvæmdastjórn lýst yfir vantrausti á þann einstakling. Skal tillaga þess efnis berast formanni og hún tekin upp á næsta framkvæmdastjórnarfundi. Til þess að samþykkja vantrauststillögu þarf ⅔ atkvæða framkvæmdastjórnar. Ekki er þörf á því að nafngreina þann sem sendi vantrauststillöguna.

30. gr. Fastanefndir og aðrar nefndir LÍS

Í umboði framkvæmdastórnar LÍS skulu starfa sjö fastanefndir: Alþjóðanefnd, fjármálanefnd, gæðanefnd, jafnréttisnefnd, lagabreytingarnefnd, markaðsnefnd og viðburðanefnd. Miðað skal við að fastanefndir séu skipaðar fulltrúum beggja ára í framkvæmdastjórn eða með því móti að reynsla fyrri fulltrúa nýtist sem best.

Einnig skal framkvæmdastjórn auglýsa eftir nefndarmeðlimum innan aðildarfélaga LÍS að hausti. Framkvæmdastjórn er einnig heimilt að setja á fót aðrar undirnefndir.

IV. kafli Landsþing LÍS

31. gr. Um landsþing

Landsþing hefur æðsta vald í öllum málum LÍS.

Á landsþingi skal taka fyrir og kjósa um öll þau mál er þurfa þykir og aðildarfélögin og samtökin varða. Mál þau og tillögur sem aðildarfélög óska að tekin verði fyrir á þinginu skal senda á framkvæmdastjórn eigi síðar en 14 dögum fyrir landsþing og skal framkvæmdastjórn tryggja að mál þau og tillögur fari fyrir þingið.

32. gr. Boðun landsþings og lögmæti þess

Landsþing skal haldið að vori og skal boðað af framkvæmdastjórn LÍS með minnst átta vikna fyrirvara. Samhliða boðun landsþings skal einnig auglýst eftir framboðum til formennsku samtakanna.

Landsþing er lögmætt ef til þess hefur verið boðað í samræmi við lög þessi og ef meirihluti aðildarfélaga er skráð á þingið og mætir. Þá verða virk atkvæði á þinginu, sbr. 4. gr, að vera að lágmarki helmingur af heildarfjölda þingfulltrúa skv. lögum þessum, sbr. 30. gr. Aðildarfélag telst skráð á landsþing staðfesti það mætingu á landsþing við framkvæmdastjórn LÍS minnst tveimur vikum fyrir upphafsdag þingsins. Þegar landsþing er sett skal fundarstjóri ganga úr skugga um að landsþingsfundur sé lögmætur.

33. gr. Þingsköp

Fundarstjóri og ritari landsþings skulu tilnefndir af framkvæmdastjórn og kosnir af landsþingi. Formaður LÍS stýrir kjöri á fundarstjóra og ritara. Fundarstjóri og ritari hafa ekki atkvæðarétt á landsþingi og mega ekki vera sitjandi þingsfulltrúar. Fundarstjóri landsþings er jafnframt kjörstjóri á landsþingi.

34. gr. Réttindi fulltrúa á landsþingi

Fulltrúar aðildarfélaga hafa atkvæðisrétt, rétt til að taka til máls og tillögurétt á landsþingi.

35. gr. Fjöldi og skipting þingfulltrúa

Þingfulltrúar á landsþingi skiptast sem hér segir:

▪ Nemendafélag Háskólans á Bifröst skal hafa 3 þingfulltrúa.

▪ Stúdentaráð Háskóla Íslands skal hafa 12 þingfulltrúa.

▪ Félag stúdenta við Háskólann á Akureyri skal hafa 5 þingfulltrúa.

▪ Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík skal hafa 7 þingfulltrúa.

▪ Nemendafélag Landbúnaðarháskóla Íslands skal hafa 2 þingfulltrúa.

▪ Nemendaráð Listaháskóla Íslands skal hafa 2 þingfulltrúa.

▪ Stúdentafélag Hólaskóla skal hafa 2 þingfulltrúa.

▪ Samband íslenskra námsmanna erlendis skal hafa 2 þingfulltrúa.

▪ Félagi með áheyrnaraðild að LÍS er heimilt að hafa 2 þingfulltrúa.

Breyting á fjölda og skiptingu þingfulltrúa fer eftir 38. gr. laga þessara.

36. gr. Réttindi og fjöldi nefndarmeðlima á landsþingi

Nefndarmeðlimir hafa máls- og tillögurétt á landsþingi. Fjöldi nefndarmeðlima skal ákveðinn ár hvert af framkvæmdastjórn.

37. gr. Lögmæti fundar á landsþingi

Fundarritari skal í upphafi landsþings skrásetja fjölda virkra atkvæða á landsþingi. Í kjölfarið skal fundarstjóri tilkynna viðstöddum skrásettan fjölda. Fundur á landsþingi telst lögmætur sé meirihluti virkra atkvæða landsþings til staðar þegar fundarstjóri setur fund, bæði í upphafi dags og eftir að hlé hefur verið gert á fundi.

38. gr. Dagskrá landsþings

Á landsþingi skulu eftirfarandi mál vera tekin fyrir eða lögð fram:

1. Þingsetning og ræða formanns.

2. Kosning fundarstjóra og þingritara.

3. Kosning fulltrúa í kjörstjórn LÍS sé þess þörf sökum forfalla.

4. Tilnefning tveggja trúnaðarmanna.

5. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.

6. Reikningar samtakanna bornir upp til samþykktar.

7. Lagabreytingar.

8. Afgreiðsla aðildarumsókna og aðild áheyrnarfélaga.

9. Ákvörðun árgjalda.

10. Mál sem aðildarfélög, fulltrúar þeirra eða framkvæmdastjórn LÍS óska eftir að taka fyrir.

11. Kjör endurskoðanda.

12. Tilnefning nýrra fulltrúa í framkvæmdastjórn.

13. Kjör formanns, alþjóðaforseta og gæðastjóra LÍS.

14. Stefnumótun samtakanna.

15. Önnur mál.

Tillögur um mál sem taka á fyrir undir 8. lið þurfa að berast til framkvæmdastjórnar LÍS minnst 14 dögum fyrir boðað landsþing.

Landsþing getur ákveðið að setja á fót nefndir eða vinnuhópa sem fjalla um einstök mál eða málaflokka sem eru til meðferðar á þinginu.

39. gr. Kjörstjórn LÍS

Framkvæmdastjórn skal skipa þriggja manna kjörstjórn LÍS fyrir 1. febrúar ár hvert sem starfar í heilt ár. Skal aðildarfélögum gefinn kostur á að tilnefna einn stúdent. Berist fleiri en þrjár tilnefningar skal valið úr þeim af handahófi.

Skulu framboð til formanns, gæðastjóra og alþjóðaforseta berast kjörstjórn og skal hún ganga úr skugga um að frambjóðendur séu kjörgengir. Meðlimir í kjörstjórn eru ekki kjörgengir.

40. gr. Kosningar á landsþingi

Hver þingfulltrúi hefur eitt atkvæði.

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála og kjöri nema annað sé tekið fram í lögum þessum.

Sjái þingfulltrúi sér ekki fært að mæta á fund á landsþingi getur sá hinn sami eða aðildarfélag hans, sjái hann sér ekki fært um það, veitt öðrum þingfulltrúa umboð fyrir atkvæði sínu. Geti þingfulltrúi ekki veitt umboð sitt sjálfur hefur aðildarfélag hans heimild til þess að veita öðrum þingfulltrúa sama aðildarfélags umboð fyrir hans hönd. Umboðsmaður skal upplýsa landsþingið um umboðið.  

Komist enginn þingfulltrúi tiltekins aðildarfélags hefur aðildarfélagið heimilid til þess að gefa öðru aðildarfélagi umboð fyrir atkvæðum sínum.

Til þess að veita þingfulltrúum annars aðildarfélags umboð fyrir atkvæðum sínum verður stjórn aðildarfélagsins að senda undirritað umboð rafrænt á framkvæmdastjórn LÍS.

Kosið er með handauppréttingu. Þó er hægt að óska eftir leynilegri kosningu og er þá kosið með atkvæðaseðlum. Þegar kosið er með leynilegri kosningu skal kjörstjórn hafa umsjón með talningu atkvæða.

41. gr. Framboð til formanns LÍS

Kjörgengi til embættis formanns hafa stúdentar sem eru, eða hafa verið síðustu tvö árin, meðlimir í aðildarfélögum LÍS, framkvæmdastjórn eða nefndum LÍS.

Framboð skal berast á formlegt netfang kjörstjórnar eigi síðar en 14 dögum fyrir landsþing. Kjörstjórn skal birta framboð til formennsku sem borist hafa innan sólarhrings eftir að framboðsfrestur hefur runnið út. Hafi ekkert framboð borist þegar framboðsfrestur er runninn út skal óskað eftir framboðum úr sal í upphafi landsþings.

42. gr. Kosning formanns LÍS

Hvert aðildarfélag hefur eitt atkvæði í kosningu til formanns og skal hún fara fram með leynilegri kosningu. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum um kjör formanns. Séu atkvæði jöfn meðal þeirra frambjóðenda er hlutu flest atkvæði skal kosið að nýju á milli þeirra. Í seinni umferð hefur hvert aðildarfélag eitt atkvæði. Ef ekki gengur enn að fá meirihluta skal þriðja umferð fara fram þar sem kosið skal milli þeirra sem jafnir voru í umferðinni á undan og skulu allir þingfulltrúar hafa atkvæði. Sé niðurstaða enn ekki komin er fjórða úrræði að varpa hlutkesti.

Hver frambjóðandi hefur rétt á að tilnefna einn aðila sem fylgist með störfum kjörstjórnar við kjör.

43. gr. Fulltrúi aðildarfélags í framkvæmdastjórn kosinn formaður, gæðastjóri eða alþjóðaforseti

Sé fulltrúi aðildarfélags, sem á ár eftir af skipunartíma sínum í framkvæmdastjórn, kosinn formaður, gæðastjóri eða alþjóðaforseti LÍS skal það aðildarfélag tilnefna tvo fulltrúa sína í framkvæmdastjórn á landsþingi sbr. 10. gr. Annar fulltrúinn tekur þá sæti í tvö ár og hinn tekur sæti í eitt ár.

44. gr. Lagabreytingar

Lögum samtakanna má aðeins breyta á landsþingi. Lagabreytingartillögur skulu berast til varaformanns eigi síðar en 14 dögum fyrir landsþing.

Til þess að samþykkja lagabreytingartillögu þarf meirihluta virkra atkvæða. Eftir að tekin hefur verið afstaða til allra lagabreytingartillagna skulu lögin borin upp til samþykktar í heild sinni. Ný lög teljast samþykkt með meirihluta virkra atkvæða landsþings.

45. gr. Dreifing samþykktra lagabreytinga

Samþykktum lagabreytingum skal, ásamt uppfærðri útgáfu af lögum samtakanna, vera dreift rafrænt til aðildarfélaga innan sjö daga frá slitum landsþings.

46. gr. Sérstakar undanþágur

Vilji landsþing gera undantekningu á einstökum ákvæðum í lögum þessum þarf einróma samþykki allra viðstaddra fulltrúa á landsþingi.

47. gr. Aukalandsþing

Aukalandsþing skal framkvæmdastjórn kalla saman þegar henni þykir þurfa eða meirihluti aðildarfélaganna krefst þess skriflega. Aukalandsþing hefur sama vald og landsþing og um það gilda sömu reglur að öðru leyti. Þó telst boðun til aukalandsþings vera fullnægjandi sé boðað til þess með þriggja vikna fyrirvara.

V. kafli: Vinnuþing

48. gr. Um vinnuþing

Tilgangur vinnuþings er að efla samvinnu og skapa vettvang fyrir umræðu og samstarf aðildarfélaga á milli landsþinga. Vinnuþing sitja fulltrúar í framkvæmdastjórn LÍS og/eða varamenn þeirra.

49. gr. Boðun vinnuþings

Vinnuþing skal haldið að hausti og skal boðað með 30 daga fyrirvara.

VI. kafli: Ýmis ákvæði

50. gr. Ársreikningur og endurskoðun

Reikningsár samtakanna skal hefjast 1. mars ár hvert og taka enda á síðasta degi febrúarmánaðar.

Fjármálastjóri skal semja ársreikning fyrir hvert reikningsár sem borinn er undir landsþing ár hvert til samþykktar.

51. gr. Fjármögnun samtakanna og fjárhagsáætlun

Framkvæmdastjórn ber ábyrgð á fjármögnun samtakanna. Reikningar skulu ávallt vera aðgengilegir öllum félagsmönnum aðildarfélaga LÍS. Framkvæmdastjórn skal leita annarra leiða til fjármögnunar umfram ársgjöld. Allt umframfjármagn sem kann að safnast yfir starfsárið skal renna beint til næsta starfsárs.

Nýr fjármálastjóri framkvæmdastjórnar vinnur fjárhagsáætlun í samráði við fráfarandi fjármálastjóra fyrir yfirstandandi reikningsár og leggur fyrir framkvæmdastjórn til samþykktar á fyrsta framkvæmdastjórnarfundi eftir skiptafund.

52. gr. Árgjald

Með inngöngu í LÍS skuldbinda aðildarfélög sig til þess að greiða árgjald til samtakanna. Upphæð og greiðslufyrirkomulag árgjalda er ákveðin á landsþingi ár hvert.

53. gr. Verklagsreglur

Um störf framkvæmdastjórnar gilda verklagsreglur sem samþykktar skulu á landsþingi á ári hverju. Framkvæmdastjórn og fulltrúum aðildarfélaga er heimilt að leggja til breytingar á verklagsreglunum, skal þá kosið um breytingarnar á landsþingi.

Þá er framkvæmdastjórn einnig heimilt að bæta við gildandi verklagsreglur á starfsári sínu. Viðbæturnar taka gildi um leið gangi þær ekki í berhöggi við gildandi verklagsreglur.

54. gr. Slit félagsins

Komi fram tillaga um að samtökunum skuli slitið skal um slíka tillögu fara með sama hætti og tillögur til lagabreytinga samkvæmt lögum þessum sbr. 44. gr. Við slit samtakanna ganga eignir samtakanna til aðildarfélaga í hlutfalli við heildargreiðslur hvers félags til LÍS frá inngöngu þess. Komi til slita félagsins rennur ábyrgð á alþjóðastarfi fyrir hönd íslenskra stúdenta til Stúdentaráðs Háskóla Íslands.

55. gr. Gildistaka

Lög þessi öðlast þegar gildi.


Lög þessi voru samþykkt á landsþingi LÍS 2015, 27.03.2015.

Breytingar voru gerðar á lögunum á landsþingi LÍS 2016, 19.03.2016. Breytingarnar tóku þá þegar gildi utan ákvæða varðandi kjör á gæðastjóra og alþjóðaforseta sbr. 18. gr. sem taka gildi 31. desember 2016.

Breytingar voru gerðar á lögunum á landsþingi LÍS 2017, 18.03.2017. Breytingarnar tóku þá þegar gildi.